contact@seaconstruct.ro

   

0743 080 021 / 0762 303 088


Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015.

Art. I. – Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 2. – (1) Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor si instalatiilor aferente acestora, denumite in continuare constructii, in etapele de proiectare, executie si receptie a constructiilor, precum si in etapele de exploatare si interventii la constructiile existente si de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importanta sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.
(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) cuprind instalatiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apa si de canalizare, exclusiv instalatiile, utilajele si echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul constructiilor.”

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 5. – (1) Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale aplicabile:
a) rezistenta mecanica si stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igiena, sanatate si mediu inconjurator;
d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;
f) economie de energie si izolare termica;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.
(2) Aplicarea cerintelor fundamentale se stabileste pe domenii/subdomenii si categorii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, prin regulamente si reglementari tehnice in constructii.”

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 6. – (1) Obligatiile privind asigurarea cerintelor fundamentale prevazute la art. 5, in toate etapele prevazute la art. 2, revin factorilor implicati, potrivit responsabilitatilor fiecaruia stabilite in conditiile legii.
(2) In sensul prezentei legi, factorii implicati prevazuti la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executantii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati, dirigintii de santier autorizati, producatorii/fabricantii de produse pentru constructii, reprezentantii autorizati ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru constructii, organismele de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, organismele de evaluare tehnica europeana in constructii, organismele elaboratoare de agremente tehnice in constructii, laboratoarele de analize si incercari in constructii.”

4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 9. – Sistemul calitatii in constructii se compune din:
a) activitatea de reglementare in constructii;
b) certificarea performantei si a conformitatii produselor pentru constructii;
c) agrementul tehnic in constructii;
d) verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor;
e) verificarea calitatii lucrarilor executate, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si auditul energetic al cladirilor;
f) managementul calitatii in constructii;
g) acreditarea si/sau autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii;
h) activitatea metrologica in constructii;
i) receptia constructiilor;
j) urmarirea comportarii in exploatare si interventii la constructiile existente, precum si postutilizarea constructiilor;
k) exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii;
l) atestarea tehnico-profesionala si autorizarea specialistilor care desfasoara activitate in constructii.”

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 10. – (1) Activitatea de reglementare in constructii cuprinde elaborarea de reglementari tehnice in domeniu, precum si activitati specifice, corelative activitatii de reglementare, precum cercetare, testari, documentatii, studii, audit, banci de date, realizare de prototipuri.
(2) Reglementarile tehnice cuprind prevederi privind proiectarea si executia constructiilor, eficienta energetica in cladiri, inspectia tehnica in exploatare a echipamentelor si utilajelor tehnologice, precum si a instalatiilor pentru constructii, cerinte si nivele de performanta la produse pentru constructii, exploatarea si interventii in exploatare la constructii existente, precum si postutilizarea constructiilor, a caror aplicare este obligatorie in vederea asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor. Aceste reglementari se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 11. – (1) Certificarea performantei produselor pentru constructii cu specificatii tehnice de referinta armonizate, respectiv certificarea conformitatii acestora cu specificatii tehnice de referinta nearmonizate se efectueaza, prin grija producatorului/fabricantului, de catre organisme notificate/desemnate/acreditate/abilitate, in conformitate cu regulamentele si procedurile aplicabile.
(2) Produsele pentru constructii trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor in functie de utilizarea preconizata a acestora.
(3) La lucrarile de constructii se interzice utilizarea de produse pentru constructii fara certificarea si declararea, in conditiile legii, a performantei, respectiv a conformitatii acestora.”

7. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 13. – (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.
(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, neverificate in conditiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).
(3) Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.
(4) Expertizarea tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor se efectueaza de catre experti tehnici atestati pe domenii/subdomenii si specialitati.”

8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 14. – (1) Managementul calitatii in constructii implica strategii si masuri specifice pentru asigurarea respectarii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor si constituie obligatia tuturor factorilor care participa la etapele prevazute la art. 2.
(2) Operatorii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia autorizati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.”

9. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 17. – (1) Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei.
(2) Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia privind proiectarea, documentatia privind executia, documentatia privind receptia si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei, se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, astfel: documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia, la receptia la terminarea lucrarilor, iar documentatia privind receptia, precum si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei la receptia finala a lucrarilor de constructii.
(3) Proprietarii constructiilor au obligatia sa pastreze si sa completeze la zi documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra acestora. Prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator si utilizator. In cazul asociatiei de proprietari, cartea tehnica a constructiei se pastreaza si se completeaza la zi de catre administrator. La instrainarea constructiei, cartea tehnica se preda noului proprietar.
(4) Receptia constructiilor se face de catre investitor/proprietar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.”

10. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 18. – (1) Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor fundamentale.
(2) Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desfiintare partiala, consolidare, reparatie, modificare, extindere, reabilitare termica, crestere a performantei energetice, renovare majora sau complexa, dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare, desfiintare totala. Acestea se efectueaza in baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si, dupa caz, in baza unui audit energetic intocmit de un auditor energetic pentru cladiri atestat, cuprind proiectarea, executia si receptia lucrarilor care necesita emiterea in conditiile legii a autorizatiei de construire sau de desfiintare, dupa caz. Interventiile la constructiile existente se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.”

11. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20. – (1) Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii.
(2) Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) nu se supun controlului de stat al calitatii in constructii, exercitat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., locuintele unifamiliale parter si anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si constructiile provizorii si lucrarile care se pot executa fara autorizatie de construire, potrivit legii.”

12. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 20^1. – (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza atestarea tehnico-profesionala a specialistilor care desfasoara activitate in constructii – verificatori de proiecte, experti tehnici, auditori energetici pentru cladiri – pe domenii/subdomenii si categorii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator cerintelor fundamentale, precum si confirmarea periodica privind exercitarea dreptului de practica al acestora.
(2) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. organizeaza:
a) autorizarea laboratoarelor de analize si incercari;
b) autorizarea responsabililor tehnici cu executia si a dirigintilor de santier, precum si confirmarea periodica privind exercitarea dreptului de practica al acestora.
(3) Tarifele pentru atestare si autorizare se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si se suporta de partile interesate.”

13. La articolul 22, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins: „h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;
i) asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.”

14. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 22^1. – Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

15. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 24. – (1) Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.
(2) Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.
(3) Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date.
(4) Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.
(5) In cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., expertii tehnici atestati participa la evaluarea starii tehnice a constructiilor avariate in vederea stabilirii conditiilor de utilizare in continuare ori de dezafectare a acestora.”

16. Articolul 28 se abroga.

17. Dupa articolul 29 se introduc doua noi articole, articolele 29^1 si 29^2, cu urmatorul cuprins: „Art. 29^1. – Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica.
Art. 29^2. – Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin.”

18. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 30. – Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, constata contraventiile, aplica sanctiunile si masurile prevazute de lege si dispune oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.”

19. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 30^1. – Prin exceptie de la prevederile art. 30, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Paza si Protectie exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, constata contraventiile, aplica sanctiunile prevazute de lege si, dupa caz, dispun oprirea lucrarilor realizate necorespunzator, pentru constructiile, amenajarile si instalatiile aferente obiectivelor militare si speciale din cadrul acestora, prin structurile proprii de control, al caror mod de organizare si functionare se stabilesc prin ordine ale conducatorilor institutiilor respective.”

20. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 33. – In sensul prezentei legi, constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, astfel:
I. De la 10.000 lei la 20.000 lei:
a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
b) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale si care pot afecta cerintele fundamentale aplicabile;
c) incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor prevazute in reglementarile tehnice in vigoare la data contractarii proiectarii si, respectiv, a executiei lucrarilor;
d) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
e) receptionarea constructiei de catre investitor cu incalcarea prevederilor legale;
f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile. Odata cu constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii, proiectantul are obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie;
g) insusirea de catre specialisti verificatori de proiecte atestati a proiectelor incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respecta prevederile reglementarilor tehnice in vigoare la data contractarii acestora, precum si stabilirea unor solutii care conduc la incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile;
i) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control si/sau de autoritatile competente, conform prevederilor legale.
II. De la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialisti diriginti de santier autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii;
b) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de management al calitatii, precum si realizarea de constructii fara specialisti responsabili tehnici cu executia autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii;
c) depasirea de catre verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati si dirigintii de santier autorizati a competentelor pe domenii, subdomenii, specialitati sau grade profesionale pentru care sunt atestati/autorizati si/sau neindeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit reglementarilor in vigoare;
d) neindeplinirea obligatiilor stabilite prin regulamentele si procedurile elaborate in aplicarea prezentei legi, privind realizarea si mentinerea cerintelor fundamentale in etapele de realizare a constructiilor, de exploatare si interventii la constructiile existente si in etapa de postutilizare a acestora de catre factorii implicati, potrivit responsabilitatilor fiecaruia;
e) nepredarea cartii constructiei de catre investitor proprietarului, respectiv documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia, la receptia la terminarea lucrarilor, iar documentatia privind receptia si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei, la receptia finala a lucrarilor de constructii;
f) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate;
g) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
h) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si neexecutarea, in conditiile legii, a lucrarilor de reparatii si consolidari;
i) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;
j) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite, in conditiile legii, de proiectant sau expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor ori neconcordantelor aparute in timpul executiei constructiilor, respectiv a lucrarilor de interventie la constructiile existente.
III. De la 1.500 lei la 5.000 lei:
a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;
b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
d) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare;
e) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, ca urmare a convocarii facute de executant;
f) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerintele fundamentale aplicabile;
g) nesesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare;
h) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control;
i) refuzul expertilor tehnici atestati de participare la evaluarea starii tehnice a unor constructii avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.”

21. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 33^1. – (1) Odata cu aplicarea amenzii, de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., pentru contraventiile prevazute la art. 33, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate dispune prin ordin al ministrului, ca sanctiune complementara, suspendarea dreptului de practica al specialistilor atestati care desfasoara activitate in constructii, pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 12 luni, proportional cu nivelul amenzii aplicate si in functie de natura si gravitatea faptei.
(2) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. poate dispune ca sanctiune complementara, odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 33, suspendarea dreptului de practica al specialistilor autorizati care desfasoara activitate in constructii pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 12 luni, proportional cu nivelul amenzii aplicate si in functie de natura si gravitatea faptei, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.”

22. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 34. – (1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice.
(2) In conditiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contraventie, in termen de 48 de ore de la data luarii la cunostinta a sanctiunii contraventionale.”

23. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 35. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., iar, in cazurile prevazute la art. 301, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Paza si Protectie.
(2) Dreptul de a aplica amenzile prevazute la art. 33 se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.”

24. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 36. – Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

25. Articolul 37 se abroga.

26. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 38. – (1) Regulamentele cu privire la componentele sistemului calitatii in constructii se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si se aproba prin hotarari ale Guvernului.
(2) Procedurile pentru aplicarea regulamentelor prevazute la alin. (1) si, dupa caz, instructiuni in aplicarea acestora se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”

27. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 39. – Prin exceptie de la art. 13, proiectele pentru locuintele unifamiliale parter si anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si constructiile provizorii pentru care nu se emit autorizatii de construire nu se supun verificarii de catre verificatori de proiecte atestati.”

28. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 40. – (1) Investitorii sau proprietarii au obligatia sa vireze catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. o suma echivalenta cu o cota de 0,5% din valoarea autorizata, fara TVA, a lucrarilor pentru realizarea constructiilor noi si a lucrarilor de interventie la constructiile existente pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire/desfiintare, cu exceptia investitorilor/proprietarilor care realizeaza lucrari de interventie pentru consolidarea cladirilor de locuit incadrate in clasa I de risc seismic.
(2) Suma echivalenta cotei de 0,5% prevazuta la alin. (1) se determina si se vireaza catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. astfel:
a) 50% din suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii lucrarilor autorizate se vireaza, de catre investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. a instiintarii privind data inceperii lucrarilor autorizate, astfel cum este prevazut in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) suma rezultata ca diferenta dintre suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fara TVA, a lucrarilor executate si suma virata potrivit prevederilor lit. a) se vireaza de catre investitori sau proprietari la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
(3) Intarzierea la plata a sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) si b) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. utilizeaza 50% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor, potrivit prevederilor legale, si vireaza lunar 50% din acest fond in contul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(5) Sumele virate de Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., in conditiile prezentei legi, se constituie in venituri proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din care se efectueaza cheltuieli curente si cheltuieli de capital pentru:
a) activitatea de reglementare in constructii, cuprinzand contractarea elaborarii de reglementari tehnice si de activitati specifice de reglementare;
b) executarea prin Compania Nationala de Investitii «C.N.I.» – S.A. a unor categorii de servicii si lucrari in cadrul «Programului national de constructii de interes public sau social»;
c) activitatea de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii;
d) organizarea si gestionarea bazelor de date specifice privind constructiile, reglementarile tehnice, organismele notificate/desemnate/acreditate/abilitate, produsele pentru constructii si specialistii cu activitate in constructii atestati tehnico-profesional.
(6) Disponibilitatile la finele anului din veniturile proprii se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
(7) Cheltuielile de personal includ plata indemnizatiei de participare a specialistilor in calitate de membri in comitetele/comisiile/consiliile pentru avizari din punct de vedere tehnic, precum si in comisiile de examinare pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii.
(8) Cuantumul indemnizatiei de participare a specialistilor, ca membri in comitetele/comisiile/consiliile prevazute la alin. (7), se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, odata cu aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale acestora, in conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului din institutiile de invatamant superior.
(9) Cheltuielile necesare evaluarii conformitatii produselor pentru constructii, evaluarii tehnice europene pentru produse pentru constructii, elaborarii si avizarii agrementelor tehnice in constructii, atestarii tehnico-profesionale si autorizarii specialistilor cu activitate in constructii, autorizarii si acreditarii laboratoarelor in constructii, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, expertizarii tehnice a proiectelor si constructiilor, certificarii performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, inspectiei tehnice in exploatare a echipamentelor si utilajelor tehnologice, precum si a instalatiilor pentru constructii, managementului calitatii in constructii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare si interventiei la constructiile existente, precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati.”

Art. II. – In cuprinsul Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele sintagme se vor inlocui dupa cum urmeaza:
a) „Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului” cu „Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice”;
b) „Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului” cu „Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C.”;
c) „conducerea si asigurarea calitatii” cu „managementul calitatii”;
d) „agenti economici” cu „operatori economici”;
e) „exigente/cerinte esentiale” cu „cerinte fundamentale”;
f) „diriginte de specialitate” cu „diriginte de santier autorizat”;
g) „responsabil tehnic cu executia atestat” cu „responsabil tehnic cu executia autorizat”;
h) „igiena, sanatate si mediu” cu „igiena, sanatate si mediu inconjurator”;
i) „siguranta in exploatare” cu „siguranta si accesibilitate in exploatare”;
j) „certificarea calitatii produselor” cu „certificarea performantei si a conformitatii produselor pentru constructii”;
k) „agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii” cu „agrementele tehnice in constructii”.

Art. III. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia masurilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) si art. 29^1, care intra in vigoare la 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In aplicarea prevederilor art. 20^1 alin. (2) lit. b), in termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia si va prelua de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice lista specialistilor cu activitate in constructii atestati pentru competenta de responsabil tehnic cu executia si matca aferenta certificatelor de atestare tehnico-profesionala emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Art. IV. – In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va revizui si va actualiza, in mod corespunzator modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege, urmatoarele acte normative:
a) Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
c) Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
g) Hotararea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
h) Hotararea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., cu modificarile ulterioare.

Art. V. – Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.